USLUGE

SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA

Pružanjem stručne usluge sertifikacije međunarodnih standarda našim korisnicima podstičemo razvoj svih procesa, aktivnosti i obezbeđujemo usaglašenost sa svim zahtevima i zakonima do najsitnijih detalja. Standardi su primenljivi za sve kompanije bilo koje veličine u svim sektorima, stoga u zavisnosti od potreba INTERCERT DOO pruža usluge sertifikacije standarda u tri kategorije koje direktno utiču na Vašu funkcionalnost, dobrobit i bezbednost organizacije prikazano na listi ispod:

shape
ISO 9001 standard Sistem menadžmenta kvalitetom
13485 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija
20000 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija
ISO 22716 Dobra proizvođačka praksa za kozmetiku Srbija
21000 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija
ISO 28000 standard Sistem menadžmenta obezbeđenja lanca snabdevanja
ISO 31000 Sistem menadžmenta rizicima standard Srbija
ISO 41001 standard Sistem menadžmenta održavanja objekata i opreme
ISO 3834 Sistem menadžmenta zavarivanja
EN 1090 Metalne konstrukcije sertifikacija sertifikat Srbija
IATF 16949 Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji
Global Gap Dobra poljoprivredna praksa
GMP+ standard Bezbednost stočne hrane sertifikat Srbija
ISO 10002 Zadovoljstvo korisnika Smernice za postupanje sa prigovorima
ISO/IEC 42001 Sistem upravljanja AI veštačkom inteligencijom
EN 15085 standard Srbija Zavarivanje železničkih vozila i komponenti

FUNKCIONALNOST

ISO 9001

ISO 13485

ISO/IEC 20000

ISO 22716

ISO 21001

ISO 28000

ISO 31000

ISO 41001

ISO 3834

EN 1090

IATF 16949

GLOBAL GAP

GMP+

ISO 10002

ISO/IEC 42001

EN 15085

SERTIFIKACIONE GRUPE

1. FUNKCIONALNOST

Funkcionisanje organizacije se postiže primenom odgovarajućih standarda kvaliteta čime se unapređuju performanse širokog spektra tehničkih i organizacionih oblasti. Funkcionalnu grupu standarda predstavljaju sistemi koji su najčešće i najšire rasprostranjeni kod velikog broja organizacija širom sveta, jer njihovo uvođenje pomaže kompanijama da svoj proizvod ili usluge lakše plasiraju na tržištu. To se postiže tako što se kod kupaca i potrošača stvara poverenje u ponuđeni proizvod ili uslugu, a sertifikat izdat od strane nezavisnog sertifikacionog tela predstavlja garanciju da će njihova očekivanja po pitanju kvaliteta i funkcionalnosti biti u potpunosti ispunjena.

ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 standard predstavlja najpoznatiji i međunarodno priznati sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) i izuzetno koristan alat koji su milioni kompanija, organizacija i institucija uspešno iskoristile da unaprede svoje poslovanje i efikasnije obavljaju svoju delatnost.

ISO 13485

Medicinska sredstva

ISO 13485 je standard koji predstavlja skup zahteva prilikom proizvodnje, montaže, servisiranja i prodaje medicinskih uređaja i sredstava i predstavlja nezaobilazni zahtev prilikom stavljanja medicinskih uređaja i sredstava na lokalno i EU tržište.

ISO/IEC 20000

Sistem menadžmenta servisima

Bez obzira da li su IT usluge interne ili pružanje istih spada u delatnost kompanije one moraju biti pouzdane, isplative i efikasne. Upravo ISO 20000-1 pomaže organizacijama u efikasnom upravljanja IT uslugama i omogućava laku integraciju sa postojećim sistemima menadžmenta.

ISO 22716

Dobra proizvođačka praksa za kozmetiku

ISO 22716 standard predviđa zahteve za proizvodnju, kontrolu, skladištenje i otpremu kozmetičkih proizvoda. Sertifikat ISO 22716 dokazuje aspekte kvaliteta, sigurnosti i ekološke aspekte proizvodnje kompanije koje se uvođenjem i sertifikacijom ovog standarda prilagođavaju lokalnim i međunarodnim zakonodavstvom i regulativama.

ISO 21001

Sistem menadžmenta za obrazovne institucije

ISO 21001 je Sistem menadžmenta za obrazovne organizacije (EOMS) i predstavlja međunarodni standard koje primenjuju edukativne organizcije širom sveta. Objavljen je u maju 2018. godine od strane Međunarodne organizacije za strandardizaciju (ISO).

ISO 28000

Sistem menadžmenta obezbeđenja lanca snabdevanja

Logistički izazovi prilikom transporta robe i pružanje usluga bez zastoja predstavljaju značajne izazove u današnjem poslovanju. Sistem menadžmenta bezbednosti lanca snabdevanja ISO 28000 je standard koji pomaže organizacijama širom sveta da smanje rizik po lanac snabdevanja u logističkom lancu.

ISO 31000

Sistem menadžmenta rizicima

Standard ISO 31000 preporučuje da organizacija razvija, primenjuje i konstantno unapređuje sistem upravljanja rizicima čija je svrha integracija procesa upravljanja rizicima u čitavoj organizaciji.

ISO 41001

Sistem menadžmenta održavanja objekata i opreme

ISO 41001 je sinonim za efikasno upravljanje objektima koji u svom sadržaju obuhvata modernizaciju i razvoj objekata prema svetskim praksama kako bi kupcima i korisnicima bila ispunjena sva očekivanja.

ISO 3834

Sistem menadžmenta zavarivanja

EN ISO 3834 predstavlja međunarodni standard namenjen organizacijama koje imaju proces zavarivanja u svom procesu rada.

EN 1090

Metalne konstrukcije

EN 1090 standard utvrđuje zahteve za ocenjivanje usaglašenosti karakteristika proizvoda za konstrukcijske čelične i aluminijumske elemente kao i višekomponentne sisteme koji se stavljaju na tržište pod ovim standardom.

IATF 16949

Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji

IATF 16949 predstavlja međunarodni standard za sisteme upravljanja kvalitetom u automobilskoj industriji, razvijen od strane Međunarodne radne grupe za automobile (IATF) i Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

GLOBAL GAP

Dobra poljoprivredna praksa

Sertifikacija Global GAP je dobrovoljna potvrda za proizvođače i zadruge koje žele da dokažu da su njihovi proizvodi bezbedni kao i da se korišćenjem modernih tehnologija i tehnika umanje štetni uticaji na životnu sredinu uz povećani prinos i bezbednost proizvoda.

GMP+

Bezbednost stočne hrane

GMP+ je globalni lidera na tržištu kontrolora bezbednosti i ispravnosti hrane za životinje, a sertifikat GMP+ daje dodatnu verodostojnost kvalitetu i ispravnosti proizvoda za svakog proizvođača koji se bavi proizvodnjom hrane za životinje.

ISO 10002

Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama

Standard ISO 10002 je uputstvo organizacijama za planiranje, razvoj, funkcionisanje, održavanje i poboljšavanje procesa za postupanje sa prigovorima. Kompatibilan je sa ISO 9001 i podržava njegovu usredsređenost na korisnika pomoću efektivne i efikasne primene procesa za postupanje sa prigovorima, ali takođe može da se koristi i nezavisno od ISO 9001.

ISO/IEC 42001

Sistem upravljanja AI veštačkom inteligencijom

Budući da svedočimo brzom napretku veštačke inteligencije, javlja se i sve veća potreba za efikasnom standardizacijom i regulacijom kako bi se obezbedila njena odgovorna upotreba. ISO/IEC 42001 je razvijen da odgovori na hitna pitanja u vezi sa nekontrolisanim širenjem veštačke inteligencije i potencijalnim pretnjama.

EN 15085

Zavarivanje železničkih vozila i komponenti

U svrhu garantovanja maksimalne bezbednosti javnog prevoza, Evropski komitet za standardizaciju izdao je tehnički standard za projektovanje, proizvodnju, održavanje železničkih vozila i njihovih komponenti. EN ISO 15085 definiše kriterijume kvaliteta radi ispunjavanja tehničkih zahteva zavarivanja.

shape
ISO 14001 standard Sistem menadžmenta životnom sredinom Srbija
ISO 50001 standard Sistemi menadžmenta energijom sertifikat Srbija
ISO 37001 standard Sistem menadžmenta protiv mita Srbija
SA 8000 standard Korporativna društvena odgovornost Srbija
ISO 26000 standard Društvena odgovornost sertifikat Srbija
FSC COC Sistem upravljanja šumskim gazdinstvima
SEDEX SMETA standard Društvena odgovornost sertifikat Srbija
Forest
BSCI Inicijativa poslovno društvene saglasnosti Kodeks ponašanja
GRASP sertifikat Global GAP GRASP standard sertifikacija Srbija
OK RECYCLE Sistem ponovne upotrebe proizvoda recikliranjem
OK Kompost standard Srbija sertifikacija sertifikat
OEKO TEX 100 Sistem testiranja i sertifikacija tekstilnih proizvoda
ORGANIC Organska proizvodnja Srbija sertifikacija sertifikat

DOBROBIT

ISO 14001

ISO 50001

ISO 37001

SA 8000

ISO 26000

FSC COC

SEDEX SMETA

ISO 14064

BSCI

GRASP

OK RECYCLE

OK COMPOST

OEKO TEX 100

ORGANIC

2. DOBROBIT

Društveni, ekološki i privredni standardi su glavni fokus ove grupe menadžment sistema čijom primenom se ostvaruju uštede resursa kroz odgovorno rukovođenje. Namenjeno je organizacijama koje imaju cilj da iskažu društvenu odgovornost i doprinesu očuvanju životne sredine. Usaglašavanje poslovanja sa principima održivog razvoja se postiže primenom najboljih praksi i promenom svesti zaposlenih. Na taj način organizacije obezbeđuju stabilan razvoj i podstiču tržišni rast koji podrazumeva smanjenje štetnih uticaja. Prihvatanjem odgovornosti kompanija ostvaruje pozitivan imidž ističući se kao savesni član lokalne zajednice.

ISO 14001

Sistem menadžmenta životnom sredinom

Usled sve veće kompleksnosti tržišta, razvijen je ISO 14001:2015 standard, koji pruža integrisani pristup upravljanju životnom sredinom, stavljajući održivost u središte poslovanja.

ISO 50001

Sistemi menadžmenta energijom

Sertifikacija ISO 50001 predstavlja volju organizacije da sprovede mere u svrhu poboljšanja energetske efikasnosti te preuzimanje odgovornosti i aktivno učešće u održivom razvoju.

ISO 37001

Sistem menadžmenta protiv mita

ISO 37001 pomaže organizacijama da uspostave metode za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi sa podmićivanjem i korupcijom.

SA 8000

Korporativna društvena odgovornost

Social Accountability 8000 (SA 8000) je prvi globalni standard za korporativnu društvenu odgovornost. Sertifikat SA 8000 se promoviše kao dobrovoljni, univerzalni standard za kompanije zainteresovane za proveru i sertifikaciju radnih praksi u svojim pogonima i objektima njihovih dobavljača.

ISO 26000

Društvena odgovornost

ISO 26000 je način organizovanja u skladu sa društveno odgovornim poslovanjem.

FSC COC

Sistem upravljanja šumskim gazdinstvima

Forest Stewerdship Council (FSCTM) je nevladina, neprofitna organizacija koja promoviše odgovorno gazdovanje svetskim šumama. Osnovana 1993. godine kao odgovor na sveprisutnu globalnu deforestaciju, FSC je organizacija sa upravljačkom strukturom koja je bazirana na transparentnosti i jednakosti interesnih grupa. Njena jedinstvena forma omogućava zainteresovanim stranama sa svih meridijana da kroz konsenzus definišu esencijalne socijalne i ekološke kriterijume za gazdovanje šumama.

SEDEX SMETA

Društvena odgovornost

SMETA audit omogućava organizacijama da procene svoje lokacije i omoguće kupcima da imaju uvid u aspekte društvene odgovornosti proizvođača i pružaoca usluga.

ISO 14064

Kvantifikacija i izveštavanje o emisijama gasova staklene bašte

ISO 14046 je međunarodni standard za kvantifikaciju i izveštavanje o emisijama gasova staklene bašte. Njegov razvoj počeo je 2002. godine kao dodatak seriji standarda za upravljanje životnom sredinom ISO 14000.

BSCI

Inicijativa poslovno društvene saglasnosti (Kodeks ponašanja)

BSCI Standard (Kodeks ponašanja) predstavlja set principa i vrednosti čijom primenom ispunjavate očekivanja od strane vaših poslovnih partnera. BSCI standard se poziva na međunarodne sporazume kao što su Univerzalna deklaracija ljudskih prava, dečijih prava i poslovnih principa.

GRASP

GRASP - Global GAP

Ideologija Global GAP koncepta kao dobre poljoprivredne prakse pored bezbednosti proizvoda i zaštite životne sredine obuhvata i ljudski faktor kao jedan od bitnih aspekata ovog standarda. Upravo se u okviru Global GAP-a razvio poseban modul koji ima u fokusu socijalne elemente u pogledu bezbednosti, zdravlja i dobrobiti radnika. Predstavlja dobrovoljni modul koji se bazira na proceni rizika i socijalnih praksi na poljoprivrednim gazdinstvima, tačnije kako postupate sa svojim radnicima.

OK RECYCLE

Sistem ponovne upotrebe proizvoda recikliranjem iskorišćenih proizvoda

OK RECYCLED predstavlja sistem ponovne upotrebe proizvoda recikliranjem iskorišćenih proizvoda. Prikazom količine recikliranog materijala u proizvodima jasno promovišemo odgovorno ponašanje prema životnoj sredini čime se ovakvi proizvodi bolje plasiraju na lokalno i EU tržište.

OK COMPOST

OK COMPOST

Kao rezultat povećane ekološke svesti među potrošačima, postoji rastuće tržište za proizvode na bazi obnovljivih sirovina. Ta ekološki osvešćena motivacija kupaca upravo je razlog zašto postoji potreba za nezavisnom, kvalitetnom garancijom obnovljivosti sirovina, a sertifikat “OK Compost” toj potrebi savršeno odgovara.

OEKO TEX 100

Sistem testiranja i sertifikacija tekstilnih proizvoda

OEKO TEX Standard 100 je sistem testiranja i sertifikacija tekstilnih proizvoda, bez obzira na fazu procesa proizvodnje u kojoj se trenutno nalaze

ORGANIC

Organska proizvodnja

Organska poljoprivreda je termin koji se odnosi na proizvodnju koja se bazira na visokom poštovanju ekoloških principa putem racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotrebe obnovljivih izvora energije, očuvanja prirodne raznolikosti i zaštite životne sredine. Podrazumeva primenu prirodnih supstanci i postupaka, a ograničava ili u potpunosti eliminiše upotebu sintetizovanih sredstava.

shape
45001 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija
ISO 39001 Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja
ISO 27001 Sistem menadžmenta bezbednosti informacija
27701 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija
14298 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija
SCC sertifikacija sertifikat Srbija
ISO FSSC 22000 Sistem menadžmenta bezbednosti hrane
HACCP standard sertifikat sertifikacija Srbija
22301 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija
BRC sertifikacija sertifikat Srbija
IFS standard Srbija sertifikacija sertifikat
TISAX je sistem bezbednosti informacija u automobilskoj industriji.
PCI DSS Standard
ISO 19650 standard Informaciono modeliranje zgrada

BEZBEDNOST

ISO 45001

ISO 39001

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27701

ISO 14298

SCC/SCP

ISO/FSSC 22000

HACCP

ISO 22301

BRC

IFS

COVID SHIELD

TISAX

PCI DSS

ISO 19650

3. BEZBEDNOST

Osnovana namena standarda bezbednosti je da smanje ili potpuno eliminišu rizike po poslovanje i omoguće upravljanje osetljivim tačkama u procesima. Time organizacije stvaraju ambijent za jačanje kompetencije i podizanje svesti zaposlenih čime se značajno umanjuje pojava pretnji po poslovanje. Izveštavanjem i analizom podataka na odgovarajući način se postiže konzistentna kontrola u obezbeđivanju kvaliteta. Na taj način se gradi poverenje kod kupaca i partnera u težnji ka stabilnom i dugoročnom postojanju na tržištu.

ISO 45001

Sistemi menadžmenta bezbednosti na radu

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001 pomoći će Vam da zaštitite i sačuvate ono najvrednije što Vaša kompanija ima – svoje ljude, čime stičete uslove da ostvarite najviše poslovne uspehe i ciljeve.

ISO 39001

Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja

ISO 39001 je međunarodni standard za bezbednost na putu koji pomaže organizacijama da uspostave i primene odgovarajuće politike, ciljeve i strategije bezbednosti drumskog saobraćaja radi poboljšanja bezbednosti i smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.

ISO/IEC 27001

Sistem menadžmenta bezbednosti informacija

ISO/IEC 27001 (ISMS) standard je najopširniji međunarodni okvir prema kojem se vrši upravljanje bezbednosti informacija u organizaciji. Pripada porodici standarda ISO 27000 (uključujući ISO 27002, ISO 27005, ISO 27017, ISO 27031 i drugi) i pomaže organizacijama da identifikuju rizike, ranjivosti i pretnje, te u skladu sa tim, postave odgovarajuće mere kontrole sa ciljem smanjenja takvih rizika.

ISO/IEC 27701

Sistem menadžmenta privatnošću informacija

ISO/IEC 27701 je prvi međunarodni standard koji utvrđuje zahteve i pruža uputstvo za uspostavljanje, primenu, održavanje i kontinualno poboljšavanje sistema za menadžment informacijama o privatnosti (PIMS) u formi proširenja postojećeg standarda za bezbednost informacija ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002.

ISO 14298

Sistem menadžmenta bezbednog štampanja

ISO 14298 je međunarodni standard koji definiše zahteve upravljanja procesom bezbednog štampanja, te je omogućen razvoj, sertifikacija ISO 14298 i unapređenje sistema.

SCC/SCP

Sistem menadžmenta sertifikacije bezbednosti i zdravlja radnika i organizacije

SCC standard je („Safety Certificate Contractors”) međunarodni standard za bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine za izvođače kao i njihove podizvođače, koji pružaju svoje usluge i izvode radove na lokaciji klijenta.

ISO/FSSC 22000

Sistem menadžmenta bezbednosti hrane

ISO 22000 je prvi međunarodni standard za upravljanje bezbednosti hrane koji definiše zahteve za organizacije u celom lancu proizvodnje i prometu hrane, kako bi se osigurali bezbedni proizvodi za krajnjeg potrošača.

HACCP

Sistem menadžmenta bezbednosti hrane

HACCP standard će Vam pomoći da neprestano nadgledate bezbednost hrane u Vašoj organizaciji i da njome kontinuirano upravljate. HACCP sistem predstavlja značajan alat za unapređenje biznisa i procesa, koji će učiniti proizvod bezbednijim za potrošače.

ISO 22301

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

ISO 22301 je međunarodno priznati standard koji omogućava da identifikujete pretnje po kompaniju i kritične poslovne funkcije koje mogu biti pogođene usled incidenta. Takođe, olakšava izradu plana i reakcije kako bi nastavili sa normalnim poslovanjem.

BRC

British retail consortium - Bezbednost hrane

BRC (British Retail Consortium) je među najpopularnijim standardima za bezbednost hrane i prihvaćen je od strane proizvođača iz čitavog sveta uglavnom za proizvode namenjene za Britansko tržište.

IFS

Internacionalni standard za bezbednost hrane

IFS je međunarodni standard za bezbenost hrane namenjen za proizvođače hrane. IFS (International Featured Standards) je deo GFSI (Global Food Safety Initiative) i fokus IFS standarda je na bezbednosti i kvalitetu procesa i proizvoda.

COVID SHIELD

Sistem zaštite od COVID virusa

COVID SHIELD standard naglašava odgovornost, društvenu svesnost i osetljivost, kao i poslovnu etiku koju organizacija prikazuje definisanjem i proaktivnim uvođenjem mera predostrožnosti.

TISAX

Trusted Information Security Assessment Exchange

TISAX je sistem bezbednosti informacija u automobilskoj industriji. Standard se zasniva na zahtevima VDA Procene informacionih bezbednosti (ISA) i kompatibilan je sa ISO 27001.

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard

PCI DSS postoji radi određivanja pravila u finansijskim institucijama i kao minimalni standard za industriju obrade plaćanja i obezbeđuje da platni sistem bude jači i bolje zaštićen od ugrožavanja podataka

ISO 19650

Informaciono modeliranje objekata

Informaciono modeliranje objekata je transformacija podataka u informacije, čime se omogućava digitalizacija lanca vrednosti građevinske industrije u životni ciklus imovine. Odnosi se na razmenu svih tipova informacija, kao što su geometrijski, tehnički, funkcionalni podaci, podaci o troškovima i odazvanju tokom životnog ciklusa objekta.

SERTIFIKACIJA OSOBA icon

9606 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija

Svakoj organizaciji su neophodni obučeni i kompetentni ljudi. Uz odgovarajuće obuke zaposleni svoje zadatke obavljanju efikasnije i stručnije, čime se osigurava kvalitetna isporuka usluga i dobara krajnjim korisnicima. Rezultat su zadovoljni klijenti, održiva saradnja i preporuke čime se pospešuje poslovanje i ekspanzijia na tržištu. Poverenje prilikom ugovaranja se dokazuje sertifikovanim osobljem, pri čemu se na najjednostavniji način stiču osnovni preduslovi za ispunjenje zahteva i ostvarivanje saradnje. U svim poslovima je imperativ kvalifikovano osoblje koje će stručnije obavljati svoje obaveze usled obezbeđene obuke i sertifikata koje su ključni prilikom dokazivanja kvalitetnog obavljanja posla. Poslovanje na međunarodnom i lokalnom tržištu podrazumeva posedovanje sertifikata za osobe bilo da se radi o bezbednosti na radu (SCC), zavarivanju (ISO 9606), bezbednosti informacija (DPO) ili bezbednosti hrane (Food culture) i mnogo drugih oblasti gde sertifikati predstavljaju ličnu i organizacionu komparativnu prednost.

shape

ISO 9606

Sertifikacija zavarivača

Kroz sertifikaciju osoba se utvrđuju zahtevi za kvalifikaciju i sertifikaciju zavarivača za zavarivanje topljenjem. Sertifikacija zavarivača omogućava ispunjenje tehničkih pravila za sistematsko ispitivanje kvalifikacija zavarivača i omogućava da su takve kvalifikacije univerzalno prihvaćene.

SERTIFIKACIJA PROIZVODA icon

ENplus standard za drveni pelet CE Sertifikacija proizvoda CE znakom Inter Cert Srbija PED sertifikacija sertifikat Srbija WPQR sertifikacija sertifikat Srbija

Briga o kvalitetu i stabilnoj proizvodnji se najbolje postiže standardizacijom proizvoda koja nesumljivo dovodi do opipljivih poboljšanja. Sertifikovani proizvodi ulivaju poverenje kod kupaca, koji mogu očekivati poznate karakteristike standardizovanog proizvoda koji ispunjava zakonske, evropske i lično postavljene norme stvarajući jasno formulisane dogovore. Standardizovan proizvod se najbrže izvodi jer postoji jasno definisana svojstva i metod proizvodnje u kojoj sertifikacija predstavlja garanciju kvaliteta i potvrdu usaglašenosti sa zahtevima tržišta. Stalno unapređenje proizvoda je ključna za održivo poslovanje koji uz kvalifikaciju od strane INTERCERT ima siguran plasman sa prepoznatljivim znakom TUV AUSTRIA kvaliteta.

shape

ENplus

CE

PED

WPQR

Sertifikacioni standard za drveni pelet

Sertifikacija proizvoda CE znakom

Evropska direktiva

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja

ENplus je sertifikacioni standard za drveni pelet zasnovan u skladu sa ISO 17255-2. Cilj ENplus šeme je da obezbedi snabdevanje stambenih, poslovnih, industrijskih i javnih zgrada drvenim peletom za grejanje jasno definisanog i konstantnog kvaliteta.

Značenje "CE" oznaka je poteklo iz francuskog jezika "Conformité européenne" (engl. European Conformity), što doslovno znači "evropska usaglašenost" i predstavlja jedini dozvoljeni znak za označavanje proizvoda u Evropskoj uniji i koji dokazuje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda za bilo koju namenu.

PED (Pressure Equipment Directive) predstavlja evropsku direktivu o opremi pod pritiskom kojom se utvrđuju standardi za projektovanje i proizvodnju opreme pod pritiskom, koja ima maksimalni pritisak veći od 0,5 bar.

Welding Procedure Qualification Record (kvalifikovana tehnologija zavarivanja) ima za cilj da dokaže kompetentnost firme da može da kvalitetno uradi zavarene spojeve koji su predmet samog WPQR-a.

Prepoznatljivi kvalitet.

Neka vaš proizvod postane još kvalitetniji.
Obezbedite da vaš kvalitet bude vidljiv i pre otvaranja pakovanja