ISO 31000

ISO 31000

Sistem menadžmenta rizicima

ISO 31000 Sistem menadžmenta rizicima standard Srbija

Od samog nastanka preduzetništva, svaka firma i organizacija koja posluje u privatnom ili javnom sektoru izložena je rizicima, koji često umeju da izazovu štetne  posledice po organizaciju, odnosno ljude, opremu, infrastrukturu i bilo koji segment organizacije koje je čine i predstavljaju njen deo.

Jednostavno, svaka aktivnost neke firme ili organizacije sa sobom nosi i postojanje određenog rizika, a kompanije se prema njima odnose tako što pokušavaju da ih identifikuju, analiziraju, izvrše njihovu evaluaciju i donesu odluku o postupanju sa njima kako bi taj rizik sveli na prihvatljiv nivo.

Standard ISO 31000 preporučuje upravo da organizacija razvija, primenjuje i konstantno unapređuje sistem upravljanja rizicima čija je svrha integracija procesa upravljanja rizicima u čitavoj organizaciji, tj. u procesima upravljanja, definisanja strategije i planiranja, procesima izveštavanja, politici, vrednostima kompanije i korporativnoj kulturi.

Sertifikacija ISO 31000 je značajan alat za unapređenje Vašeg poslovanja, kao i za razmatranje i usvajanje načina upravljanja poslovnim procesima. Idetifikacija rizika je veoma važna prilikom uspostavljanja ISO 31000, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Sistemom menadžmenta rizicima. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao i sertifikovao.

ISO 31000 standard će Vam pomoći da prepoznate rizike u Vašoj organizaciji i da njima konstantno i efikasno upravljate.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Primenu sistema upravljanja kontrolama na analizi rizika kako bi se minimizirali gubici;
  • icon Efikasnija raspodela i mitigacija rizika
  • icon Poboljšano upravljanje incidentima i smanjenje gubitaka i troškova rizika
  • icon Poboljšanje korporativnog poslovanja

POVEZANI STANDARDI