GMP+

GMP+

Bezbednost stočne hrane

GMP+ standard Bezbednost stočne hrane sertifikat Srbija

GMP+ je globalni lidera na tržištu kontrolora bezbednosti i ispravnosti hrane za životinje, a sertifikat GMP+ daje dodatnu verodostojnost kvalitetu i ispravnosti proizvoda za svakog proizvođača koji se bavi proizvodnjom hrane za životinje.

GMP+ standard za sertifikaciju bezbednosti hrane za životinje se sastoji iz dva modula, a to su GMP+FSA (GMP + Odgovornost za bezbednost hrane za životinje) i GMP+FRA (GMP + Odgovornost za osiguranje bezbednosti hrane za životinje). U prevodu, GMP znači „Good Manufacturing Practice“ (Dobra proizvođačka praksa) i to je standard prema kojem se vrši izdavanje GMP+ sertifikata po lančanom principu i u sebi sadrži zahteve ISO standarda upravljanja kvalitetom.

Kako bi dobili GMP+ sertifikat, važno je da posedujete sistem bezbednosti hrane za stočnu hranu koji ispunjava uslove GMP+ standarda. U vezi sa tim kompanija prvo definiše svoje aktivnosti i bira GMP+ standard prema kojem se vrši sertifikacija. Postoje četiri glavna standarda sertifikacija GMP+. Jedan je opšti sa širokim obimom sertifikacije i tri specifična sa manjim obimom. Sertifikacija GMP+B1 standard pokriva sve proizvode hrane za životinje i može se koristiti od strane svih kompanija koje proizvode, trguju ili skladište hranu za životinje. Ovaj GMP+ modul se često koristi od strane kompanije koje poseduju ISO sertifikat. GMP+ standard ima istu strukturu i koristi isti rečnik kao i poslednji ISO 9001 standard.

Tri specifična modula standarda GMP+ B2, B3 i B4 nude visoki nivo bezbednosti hrane za životinje, ali su osmišljeni za specifičnije aktivnosti. To znači da je terminologija u tim dokumentima prepoznatljivija i dostupna u nekoliko odgovarajućih primera/objašnjenja. Šematski prikaz obima četiri glavna GMP+FSA standarda možete pogledati u sledećoj tabeli:

  • B1 – Proizvodnja, trgovina i usluge
  • B2 – Proizvodnja sastojaka stočne hrane
  • B3 – Trgovina, sakupljanje, skladištenje i transport stočne hrane
  • B4 – Transport

Uspostavljanje sistema bezbednosti hrane suštinski uključuje uvođenje pravila i procedura koje imaju za cilj da kontrolišu bezbednosti hrane za životinje, kao što su definisanje zadataka i odgovornosti, definisanje uputstava za proizvodnju, čišćenje, vođenje evidencije, podešavanje i ažuriranje uputstva za kvalitet i evidencije kontrole itd.

GMP+ je sistem bezbednosti stočne hrane za životinje koji omogućava kompanijama da prate bilo koji paket hrane za životinje koji je plasiran na tržište, kao i sledljivost proizvodnje. U slučaju nesigurne hrane za životinje, ova informacija je potrebna da bi se pronašao izvor i kako bi se sprečila dalja kontaminacija. Kompanije mogu zatražiti savet od sertifikacionog tela INTERCERT DOO radi efektivne i efikasne sertifikacije sistema bezbednosti hrane za životinje, iako najčešće same vrše interni nadzor i pripreme kako bi proverile da li su svi odgovarajući uslovi ispunjeni.

Sertifikat GMP+ daje dodatnu verodostojnost kvalitetu i ispravnosti proizvoda za svakog proizvođača koji se bavi proizvodnjom hrane za životinje.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Nove prilike za prodaju i upis u bazu GMP+ baze podataka
  • icon Unapređenje kvaliteta bezbednosti stočne hrane
  • icon Prepoznatljiv znak kvaliteta koji kupci prepoznaju
  • icon Postizanje visikog nivoa efikasnosti kroz primenu GMP+, HACCP i ISO principa

POVEZANI STANDARDI