ISO 37001

ISO 37001

Sistem menadžmenta protiv mita

ISO 37001 standard Sistem menadžmenta protiv mita Srbija

ISO 37001 pomaže organizacijama da uspostave metode za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi sa podmićivanjem i korupcijom.

Korupcija u najširem smislu predstavlja svaku zloupotrebu položaja od strane službenika ili osobe koja vrši određenu funkciju, a koja za cilj ima ličnu i/ili materijalne koristi. U poslovnom smislu, ona narušava konkurentnost, povećava troškove poslovanja i utiče na smanjenje kvaliteta robe ili usluga koje pruža određena kompanija.

Iz tog razloga, usvojen je međunarodni standard ISO 37001 kao sistem menadžmenta za borbu protiv mita, koji odražava međunarodnu dobru praksu i primenjiv je u svim pravnim sistemima – malim, srednjim i velikim organizacijama i u svim sektorima, među koje spadaju i državni, javni i privatni sektor.

Na osnovu njegovog niza principa, svaka organizacija u značajnoj meri može da otkrije i iskoreni mito i korpuciju. Standard ISO 37001 garantuje da će se mogućnost pojave mita sprečiti i svesti na majmanju moguću meru.

ISO 37001 je značajan alat za borbu protiv mita i definisanje načina poslovanja u takvim uslovima. Angažovanje zaposlenih je takođe veoma važna kao i sertifikacija ISO 37001, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Sistemom menadžmenta protiv mita. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno uspostavio i poboljšavao.

ISO 37001 će pomoći Vašoj organizaciji da utvrdi savremene metode osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi sa podmićivanjem.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Unapredite postojeće unutrašnje kontrole organizacije
  • icon Pružite dokaz menadžmentu i vlasnicima organizacija, njenim finansijerima, korisnicima i drugim poslovnim saradnicima o tome da je organizacija primenila međunarodno priznatu dobru praksu kontrole protiv korupcije
  • icon U slučaju istrage, pružite dokaze tužiocima ili sudovima o tome da je organizacija preduzela sve relevantne korake za sprečavanje podmićivanja
  • icon Usaglašavanje sa većinom zahteva korisnika i kriterijuma na javnim nabavkama

POVEZANI STANDARDI