ISO 14298

ISO 14298

Sistem menadžmenta bezbednog štampanja

14298 ISO standard sertifikat sertifikacija Srbija

ISO 14298 je međunarodni standard koji definiše zahteve upravljanja procesom bezbednog štampanja, te je omogućen razvoj, sertifikacija ISO 14298 i unapređenje sistema.

Sistem menadžmenta bezbednog štampanja prema ISO 14298 moraju poštovati sve organizacije koje se bave pružanjem usluga bankama, drugim finansijskim institucijama i javnom sektoru u smislu štampanja bankovnih kartica, ličnih dokumenta (pasoš, lična karta, zdravstvena knjižica, vozačka dozvola itd.) odnosno svega što sadrži visoko poverljive podatke.

Međutim, danas sve organizacije imaju velike troškove štampanja u smislu papira, tonera i održavanja opreme. Materijali za štampanje mogu otići na pogrešan štampač ili se gube u gomilama izlaza što rezultira ponovnim štampanjem od strane korisnika. Takođe, materijali često ostaju bez nadzora u štampaču omogućavajući svakome da ga preuzme što predstavlja poslovni rizik.

Za takve izazove postoje rešenja u vidu softvera, koji obezbeđuju sigurnost dokumenata, budući da samo ovlašćeni korisnici nakon identifikacije putem PIN kodova, kartica osoblja, biometrijskih podataka itd. pristupaju opremi i materijalima.

Usvajanje sistema bezbednog štampanja prema ISO 14298 je pristup organizacije ka poboljšanju sistema na koje utiču različite potrebe, posebni ciljevi, proizvodi, primenjeni procesi, bezbednosno okruženje, kulturna pitanja, zakonska ograničenja i procenu rizika.

Najpoznatiji primer bezbednog štampanja jeste emisija novca što je u našoj državi u osnovnoj funkciji Narodne banke Srbije. Novčanice sadrže vidljive i opipljive karakteristike koje omogućavaju ljudima verifikaciju autentičnosti bez posebne opreme.

Primarni cilj ISO 14298 jeste obezbediti poverljivost informacija, sprečiti falsifikovanje dokumenata i njihovo neovlašćeno korišćenje.

Sistem menadžmenta bezbednog štampanja ISO 14298 može poboljšati otpornost organizacije na rizik i potencijalne pretnje, što u kombinaciji sa procenom rizika jača poslovanje.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

  • icon Smanjenje troškova i povećanje produktivnosti
  • icon Veće poverenje klijenata i svih zainteresovanih strana
  • icon Konkurentska prednost
  • icon Širenje svesti o značaju obezbeđivanja sigurnosti informacija

POVEZANI STANDARDI