SA 8000

SA 8000

Korporativna društvena odgovornost

SA 8000 standard Korporativna društvena odgovornost Srbija

Social Accountability 8000 (SA 8000) je prvi globalni standard za korporativnu društvenu odgovornost. Sertifikat SA 8000 se promoviše kao dobrovoljni, univerzalni standard za kompanije zainteresovane za proveru i sertifikaciju radnih praksi u svojim pogonima i objektima njihovih dobavljača.

Standard SA 8000 je zasnovan na međunarodno priznatim standardima pristojnog rada, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i nacionalne zakone. Standard SA 8000 primenjuje pristup sistema upravljanja na društvene performanse i naglašava kontinuirano poboljšanje.

Sertifikacija SA 8000 obezbeđuje merenje učinka kompanija u osam ključnih oblasti: dečiji rad, prisilni rad, zdravlje i bezbednost na radu, slobodno udruživanje i kolektivno pregovaranje, diskriminacija, disciplinska praksa, radno vreme i naknade.

SA 8000 standard je osmišljen po uzoru na ISO standarde (poput ISO 26000). Kriterijumi zahtevaju da organizacije koje žele da se sertifikuju imaju obavezu da se usklade sa zahtevima SA 8000 standarda.

Zahtevi standarda SA 8000 za društvenu odgovornost – SA 8000 pruža transparentne, merljive, verifikacione zahteve za sertifikaciju poslovanja preduzeća  kroz 9 glavnih područja:

 • Rad dece.
  Rad dece se zabranjuje (deca ispod 15 godina). Sertifiikovana preduzeća moraju odrediti sredstva za edukaciju dece koja će izgubiti pravo na rad kao rezultat norme.
 • Prisilan rad.
  Radnici ne smeju biti traženi da predaju njihove identifikacijske papire ili plaćaju depozit kao jedan od uslova zaposlenja.
 • Zdravlje i sigurnost.
  Kompanije moraju obezbediti osnovne standarde za zdravlje i sigurnost, uključujući vodu za piće, sanitarne prostorije, primenjivu opremu za sigurnost i potrebnu edukaciju.
 • Sloboda udruživanja.
  Štiti prava radnika da se udružuju u sindikate i kolektivno dogovaraju, bez straha od kazni.
 • Ne sme postojati diskriminacija na temelju rase, nacionalnog porekla, religije, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, članstva u nekom udruženju ili političkog opredeljenja.
 • Disciplinske mere.
  Zabranjuje telesno kažnjavanje, psihičku ili fizičku prisilu i verbalno vređanje zaposlenika.
 • Radno vreme.
  Pruža okvire za maksimum 48 radnih sati po radnoj nedelji, sa minimalno jednim slobodnim danom u nedelji, i granicom od 12h plaćenih prekovremenih sati po nedelji.
 • Isplaćene zarade trebaju biti usklađene sa minimumom zakonskih zahteva i pružati dovoljnu zaradu za osnovne potrebe.
 • Zahtevi prema menadžmentu (Uprava).
  Definše procedure za uspešno upravljanje, primenu i ocenu  SA8000 standarda i njegove usklađenosti, od imenovanja odgovornog osoblja do čuvanja beleški, odgovaranja na pitanja koja se pojavljuju i preduzimanja korektivnih radnji.

Ključne prednosti SA 8000 standarda koje organizacije mogu postići implementacijom i sertifikacijom uključuje:

 • Ispunjnje zahteva kupaca i partnera
 • Poboljšanje angažmana dobavljača
 • Unapređenje produktivnosti
 • Pomoć u ugovaranju novih kupaca

SA 8000 primenljiv je na organizacije svih veličina koje žele pokazati svojim klijentima i drugim zainteresovanim stranama da postoji briga o pravima zaposlenih kao i stalna posvećenost ka unapređenju društvene odgovornosti uopšte.

BENEFITI

Jačanje poverenja u kompanije sa TISAX sertifikatom

Pružanjem poverenja i razumevanjem ključnih aspekata u procesu sertifikacije grade se stabilni i prijateljski odnosi koji čine potporu za napredak u poslovanju.

 • icon Podsticanje poboljšanja etičkih i odgovornih poslovnih praksi
 • icon Smanjenje reputacijskog rizika i sticanje konkurentske prednosti
 • icon Povećanje efikasnosti uštedom vremena i resursa
 • icon Ispunjenje zahteva kupaca i partnera

POVEZANI STANDARDI