ISO/FSSC 22000 Sistem menadžmenta bezbednosti hrane

FSSC nova verzija

Nova verzija tj. verzija 6 standarda FSSC 22000 objavljena je u aprilu 2023. godine.

Koji su glavni razlozi za reviziju?

–  Uključivanje zahteva ISO 22003-1:2022

–  Jačanje uslova za podršku organizacijama u njihovim naporima da postignu ciljeve održivog razvoja UN (SDGs)

–  Uredničke izmene i dopune, kao deo stalnih poboljšanja

Sertifikaciona šema se sastoji od 5 delova i dva dodatka koji su spojeni u jedan dokument.  Postoji pet aneksa, i svi ovi dokumenti sadrže obavezne zahteve šema. BOS liste (Board of Stakeholder Decision List) i dalje služe kao osnova za sertifikaciju.

Koje su glavne promene u verziji 6?

–  Kvalitativna i kvantitativna sledljivost etiketa i štampanog pakovanja (uključujući sekundarno pakovanje) sa informacijama koje su relevantne za bezbednost hrane, kao što su rok upotrebe, alergeni i nutritivne vrednosti

–  Sveobuhvatno upravljanje alergenima uključujući obuku, deklaraciju, validaciju i verifikaciju

–  Kultura hrane i kvaliteta

–  Sistemski pristup kontroli kvaliteta

–  Upravljanje stranim telom i upravljanje svim lomovima

–  Upravljanje opremom

–  Gubitak i otpad hrane

–  Zahtevi po pitanju komunikacije

 

Zanimljive su promene u kategorijama lanca ishrane:

–  Primarna proizvodnja (kategorija A) životinjskih i biljnih proizvoda je uklonjena i zamenjena kategorijom BIII „Aktivnosti na ubranim biljkama“

–  Uključena je kategorija C0 “Transformacija trupova za dalju preradu…”

–  Kategorije DIIa i DIIb hrana za kućne ljubimce su uklonjene i hrana za kućne ljubimce je uključena u kategorije hrane od CI do CIV

–  Kategorija transporta i skladištenja je spojena u jednu kategoriju G

–  Dodata je NOVA kategorija FII za brokerske aktivnosti

 

Opis kategorija je postao precizniji. Hrana za posebne dijetetske potrebe i hrana za specijalne medicinske svrhe, može biti uključena u kategoriju C, ako je zakonski kvalifikovana kao hrana u zemlji proizvodnje. Proizvodi koji su klasifikovani po zakonu kao farmaceutski ili medicinski ne spadaju u obim FSSC sertifikacije.

Kategorija I, Ambalaža, uključuje salvete i materijale za pakovanje koji se koriste u prehrambenoj industriji, ali materijali za pakovanje i salvete koji se koriste u privatnim domaćinstvima su isključeni iz obima.

FSSC 22000 – Quality je uklonjen iz šeme. Dodatni zahtev je uključen u verziju šeme 6 o kontroli kvaliteta. Međutim, sadrži samo elemente kontrole kvaliteta i nije ekvivalentno QMS-u. Organizacije koje žele potpunu sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom moraju uraditi sertifikaciji prema  zahtevima ISO 9001.

Organizacija mora da ima dokumentovanu politiku i ciljeve koji detaljno opisuju strategiju za smanjenje gubitaka i otpada hrane unutar organizacije i lanca snabdevanja. Hrana koja se daje neprofitnim organizacijama, zaposlenima i drugim organizacijama mora biti bezbedna. Ovo mora biti kontrolisano i sa proizvodima se mora postupati u skladu sa tim. Proizvodi namenjeni za stočnu hranu/hranu za životinje ne smeju biti kontaminirani.

Kultura bezbednosti hrane i kvaliteta (food culture) je potpuno novo poglavlje. Do sada je stav FSSC-a bio da je tema o kulturi bezbednosti hrane ako je pravilno implementiran – bio je dovoljno uključen u ISO 22000. Aspekti koje treba uzeti u obzir u pogledu kulture bezbednosti hrane i kvaliteta su komunikacija, obuka/početna obuka, povratne informacije zaposlenih i merenje angažovanja i performansi.

Sertifikaciono telo mora biti obavešteno u roku od tri dana o događajima koji utiču na bezbednost hrane, zakonitost i/ili integritet sertifikacije (viša sila, prirodne katastrofe ili katastrofe izazvane čovekom (npr. rat, štrajk, terorizam, zločin, poplava, zemljotres, zlonamerno hakovanje računara itd.)).

Kontrola kvaliteta je takođe novo poglavlje. Zahteva sistematsku proceduru kontrole kvaliteta uključujući uspostavljanje, implementaciju i održavanje parametara kvaliteta u skladu sa specifikacijama gotovog proizvoda i puštanjem proizvoda u promet.

 

Koji je period prelaska na novu verziju?

 

Provere prema šemi V5.1 mogu se sprovoditi samo do 31. marta 2024.godine, dok se provere za nadogradnju prema šemi V6 moraju sprovoditi od 1. aprila 2024. do 31. marta 2025.

Objavljivanjem verzije 6 standarda objavljen je i dokument „Zahtevi V6-Proces nadogradnje“.

Pomenuti dokument između ostalog objašnjava ukidanje oblasti provere primarna proizvodnja/poljoprivreda, kategorija A: FSSC 22000 provere za verziju 6 neće biti dozvoljene za organizacije koje imaju kategoriju A, te će se to primenjivati na provere od 1. aprila 2024. FSSC 22000 sertifikati sa obimom sertifikacije u poljoprivredi će biti povučeni, ili u slučaju da je primenjeno više kategorija, obim sertifikacije će biti redukovan od 31.12.2024. godine.