ISO 9606 sertifikat Atest za zavarivače

ISO 9606 | Atest za zavarivače

Kako bi se obezbedio željeni nivo kvaliteta zavarenog spoja neophodno je stručno i kvalitetno izvoditi proces zavarivanja. U situaciji kada je zavarivač nedovoljno obučen nije moguće obezbediti željeni nivo kvaliteta ili ga je moguće postići, ali sa znatno većim troškovima uz dodatne ispravke.

Standard ISO 3834 predviđa da proizvođač raspolaže sa dovoljnim brojem kompetentnih zavarivača, te da svaki zavarivač koji je uključen u izradu zavarene konstrukcije poseduje važeća uverenja o stručnoj ospoboljenosti, kao potvrdu kompetentnosti. Ovi dokumenti se često nazivaju i atesti zavarivača, a postupak provere stručne osposobljenosti atestacija zavarivača.

Šta je atestacija zavarivača?

Atestacija zavarivača odnosi se na aktivnost kojom zavarivač putem izvođenja zavarivanja ispitnog uzorka, propisanim postupkom zavarivanja, uz korišćenje odgovarajućeg dodatnog materijala za zavarivanje, dokazuje veštinu i znanje u uslovima koji moraju odgovarati uslovima u proizvodnji. Atestacijom se zapravo dokazuje osposobljenost zavarivača.

Ispitivanja stručne osposobljenosti zavarivača za zavarivanje postupcima topljenjem različitih metalnih materijala sprovodi se prema sledećim standardima:

  • SRPS EN ISO 9606 – 1 (čelici)
  • SRPS EN ISO 9606 – 2 (aluminijum i njegove legure)
  • SRPS EN ISO 9606-3 (bakar i legure bakra)
  • SRPS EN ISO 9606-4 (nikl i legure nikla)
  • SRPS EN ISO 9606-5 (titan i legure titana, cirkonijum i legure cirkonijuma)

Zapošljavanje kompetentnog kadra i kvalifikacija tehnologije zavarivanja utiče na kvalitet proizvoda koji ispunjava definisane zahteve kvaliteta i vaših kupaca što takođe utiče na povećanje konkurentnosti na tržištu i smanjenje troškova.

Prema kojim standardima Intercert obavlja sertifikaciju zavarivača?

EN ISO 9606-1:2017, Zavarivanje topljenjem – Deo 1, Čelici

EN ISO 9606-2:2009, Zavarivanje topljenjem – Deo 2 – Zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma

EN ISO 14732:2014, Automatizovano i automatsko zavarivanje metalnih materijala

Koliko dugo važi sertifikat?

Sertifikati zavarivača/operatera se izdaju sa akreditacijom TUV AUSTRIA na period važenja od 3 godine prema šemi 2, a moguće je izdavanje sertifikata i po šemi 1 gde je važenje sertifikata na 2 godine. Svi sertifikati se upisuju u bazu podatak TUV Austrija i oni su javno dostupni. Sertifikati su javno priznati i prihvaćeni svuda u svetu.

 

Imati validan sertifikat obično je važno za one koji žele ući na bolje plaćene položaje ili se prijaviti za finansijski konkurentne ugovore sa strožim propisima. Sertifikacija takođe daje poslodavcima sigurnost da ste prošli odgovarajuću obuku i da ste kvalifikovani za posao.

Posedovanje sertifikata dokazuje da ste vešti u svim aspektima sigurnosti i tehnikama zavarivanja.