Bezbednost na radu Srbija sertifikacija standarda Inter Cert

Bezbednost na radu

Interes društva, kao i svakog pojedinca jeste najviši nivo bezbednosti, odnosno da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru. Cilj su uslovi rada u kojima bi zaposleni osećali zadovoljstvo prilikom obavljanja svojih radnih aktivnosti.

Značaj bezbednosti i zdravlja na radu može se posmatrati sa nekoliko aspekata:

Humani aspekt: Rad u bezbednoj i zdravoj radnoj sredini su zadovoljstvo za svakog pojedinca, ali i organizacije i društva.

Socijalni aspekt: Izražava se kroz veliki broj zaposlenih koji se povrede ili razbole na radnom mestu o kojima preuzima brigu društvo.

Ekonomski aspekt: Bezbednost i zdravlje na radu utiču na produktivnost i ekonomičnost poslovanja budući da povrede na radu kao i profesionalne bolesti rezultiraju odsustvom sa posla što u krajnjoj instanci dovodi do stvaranja troškova i izdataka koji padaju na teret preduzeća i fondova socijalnog osiguranja.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005,91/2015 i 113/2017), koji je napisan uz poštovanje Direktiva EU i Međunarodne organizacije rada, omogućio je zaposlenima da se izbore za bezbedno radno mesto.

Njime se uređuje sprovođenje, kao i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, ali i lica koja se zateknu u radnoj okolini. Ima za cilj sprečavanje povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu obrazuje se Uprava za bezbednost i zdravlje na radu kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, i utvrđuje njena nadležnost. https://www.minrzs.gov.rs/sr

Više o osnovnim odredbama, preventivnim merama, obavezama i odgovornosti poslodavaca, pravama i obavezama zaposlenih i organizovanju poslova bezbednosti možete pronaći na sledećem linku: https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/zakoni/uprava-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu-0

Obzirom na prethodno navedeno, poslodavcima se preporučuje sertifikovanje sistema menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 45001 radi olakšanog postupanja u skladu sa zakonom.

Sistem menadžmenta bezbednošču i zdravljem na radu se fokusira na poboljšanje bezbednosti na radu i ima za cilj da obezbedi zdravo i sigurno radno okruženje. Polazna osnova za ISO 45001 je usklađenost za Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Benefiti koje pruža ISO 45001:

Veća zaštita zaposlenih

Povećanje poverenja zainteresovanih strana

Povećanje produktivnosti

Smanjenje troškova i izdataka zbog povreda i profesionalnih bolesti zaposlenih

Podsticanje učešća i odgovornost menadžmenta

Smanjenje rizika od opasnosti

Identifikovanje mogućnosti za povećanje bezbednosti

Konkurentska prednost

Prelazak sa reaktivnog na proaktivan pristup bezbednosti

Motivacija zaposlenih sigurnijim i boljim uslovima rada

 

Organizacije u određenim delatnostima gde se radno okruženje klasifikuje kao okruženje sa povećanim rizikom moraju posebnu pažnju posvetiti zaštiti zaposlenih. U delatnosima kao što su građevinska, proizvođačka u pogonima i industrijama, mašinka, ISO 45001 definiše svaki segment poslovanja, ne ostavljajući prostor za nezbebedno delovanje.

Bezbednost i zaštita zdravlja na radu jedno je od osnovnih prava svakog čoveka. Zdrava i bezbedna radna sredina omogućavaju produktivan rad i jedan su od značajnih faktora za dostojanstven život svakog pojedinca.